سی و یک نما_ «شهر کتاب مرکزی» با همکاری انتشارات شمعدونی تئاتر شورایی«جرات داشته باش» را با موضوع راهکارهای افزایش اعتماد به نفش برگزار می‌کند.

منتشرشده در تئاتر